תכיתח לעמ רבכעה תא ריבעהל שי
קירה םוקמל הדומצה לזאפה
הנומתה תא רדסלו התוא זיזהל ידכ

םיקחשמל הרזח
KIDSל הרזח