Kaboom - ץוציפ


.ץפנ רמוח אוה םודאה עובירה
.KABOOM לע הציחלב ותוא ץצופל לוכי התא
.(רורגו ץחל) רבכעה תרזעב זיזהל רשפא םילוחכה םיוקה תא
!ץצופתמ ותוא הארתו הצור התאש המ הנב
םיקחשמל הרזח
KIDSל הרזח